Konferencja "Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji - prawo a nowe technologie" -> Aktualności -> executivemba.pl  - Strona główna

Konferencja "Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji - prawo a nowe technologie"

W imieniu organizatora zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. „Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji - prawo a nowe technologie”, która odbędzie się dnia 11 marca 2021 roku, w godzinach 10:00 – 12:00.

Konferencja ma na celu prezentację zmian prawnych wynikających z postępującej transformacji cyfrowej gospodarki, w tym elektronicznych zgromadzeń, nowej formy prawnej, jaką jest P.S.A., w szczególności zasad udziału w formalnych zgromadzeniach z wykorzystaniem nowych technologii, organizacji głosowań, rejestracji przebiegu spotkań, zawierania umów w formie elektronicznej, przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, dematerializacji akcji, wybranych zmian opodatkowania i cyberbezpieczeństwa. 

Konferencja będzie miała formę panelu dyskusyjnego. Moderatorem dyskusji będzie doc. dr Robert Pietrusiński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAKRES MERYTORYCZNY

10:00 Wprowadzenie

1. Nowa/stara rzeczywistość, czyli spotkania zdalne. Zasady udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej z wykorzystaniem nowych technologii 

Realizacja potrzeb biznesowych – w sytuacji nagłej czy izolacji, e-WZA
Zarządzanie spotkaniami zdalnymi
Interakcja z uczestnikami w trakcie spotkań zdalnych
Rejestracja spotkań jako „dowód w sprawie”
Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udziału w zgromadzeniach wspólników i w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w świetle ostatnich zmian przyjętych w związku z epidemią koronawirusa,
Praktyczne aspekty przygotowania się do zdalnego organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
Składanie oświadczeń woli, w tym zawieranie umów w formie elektronicznej, w dobie aktualnych problemów wynikających z pandemii. 

2. Cyfryzacja usług i procedur związanych z obsługą prawną

Prosta Spółka Akcyjna
Tryb powstania, ustrój majątkowy, struktura organizacyjna, prawa i obowiązki akcjonariuszy.
Start-up (startup) oraz Prosta Spółka Akcyjna. Organizacja startapów. Nowość Prosta Spółka Akcyjna. Zmiana Kodeksu spółek handlowych. Przepisy będą obowiązywać od 1 marca 2021 r. P.S.A. może być wykorzystana przez przedsiębiorców do pozyskiwania funduszy typu venture capital.
Dematerializacja akcji. Czy spółki akcyjne i komandytowo - akcyjne są nadal atrakcyjne ?
Zmiany opodatkowania niektórych podmiotów gospodarczych. ZUS od umów o dzieło.

3. Cyberbezpieczeństwo i ryzyka związane z e-usługami prawnymi

Cyberbezpieczeństwo. Rozwiązania powodujące uchronić przedsiębiorcę przed cyberatakami.

12:00 Podsumowanie, zakończenie

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Warunkiem udziału jest rejestracja elektroniczna na stronie www.wzuw.pl 

MBA Portal objął patronat medialny nad Konferencją.