Rozmowa z dr Justyną Berniak - Woźny z Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University -> Wywiady -> executivemba.pl - Strona główna

	dr Justyna Berniak - Woźny 
	Dyrektor ds. programów studiów II stopnia i studiów MBA w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University

dr Justyna Berniak - Woźny
Dyrektor ds. programów studiów II stopnia i studiów MBA w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University

Rozmowa z dr Justyną Berniak - Woźny z Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University

Czego można się nauczyć na studiach Executive MBA?

Studia Executive MBA prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University (POU) przede wszystkim uczą wychodzenia poza utarte schematy działania. W ramach całego programu studenci rozwijają interdyscyplinarną wiedzę, poznają nowe koncepcje, modele, idee, najnowsze wyniki badań z zakresu zarządzania oraz najlepsze praktyki. Studia Executive MBA to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim umiejętność zastosowania tej wiedzy we własnej organizacji.

Studia MBA to także rozwój umiejętności niezbędnych w pracy każdego menedżera - a przede wszystkim umiejętności przywództwa, krytycznej analizy, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, uczenia się na błędach i wiele innych.

Ogromną rolę odgrywa tu wsparcie ze strony profesjonalnej kadry dydaktycznej, która w znakomitej większości posiada doświadczenie biznesowe i potrafi udzielić konstruktywnej i praktycznej informacji zwrotnej, tak ważnej w procesie uczenia się. Niezwykle cenne są również uwagi i rady pozostałych studentów posiadających różne doświadczenie i wywodzących się z różnych branż. Prowadzone podczas zajęć dyskusje umożliwiają spojrzenie na te same sytuacje z różnych punktów widzenia, inspirują, wskazują ciekawe rozwiązania.

Czym różnią się studia Executive MBA od MBA?

Programy te różnią się przede wszystkim profilem uczestników i charakterem zajęć. W przypadku EMBA to kadra menedżerska z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym na wysokich stanowiskach menedżerskich, podczas gdy w przypadku zwykłego programu MBA długość oraz jakość doświadczenia menedżerskiego nie zawsze stanowi kryterium przyjęcia na studia.

Studenci Programu Executive MBA w POU to doświadczeni menedżerowie oraz przedsiębiorcy posiadający średnio 9-letnie doświadczenie na wysokich stanowiskach menedżerskich. To bogactwo i różnorodność doświadczeń to jedna z podstawowych wartości Executive MBA. Wszystkie proponowane studentom aktywności mają na celu pobudzenie ich do myślenia w sposób nieszablonowy, niestandardowy, bo tylko takie myślenie i działanie daje szanse na rozwój i sukces w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Dzięki temu prowadzone w ramach programu EMBA zajęcia mają charakter forum wymiany doświadczeń i wiedzy, a tym samym stanowią szansę na odkrywanie nowych ścieżek rozwoju siebie oraz organizacji.

Dla kogo są przeznaczone studia Executive MBA?

Studia Executive MBA przeznaczone są dla osób z bogatym doświadczeniem zawodowym (w naszym Programie to minimum 3 lata po ukończeniu studiów), które pracują na stanowiskach kierowniczych i potrzebują holistycznego i strategicznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Co warte podkreślenie, Executive MBA nie jest dla osób pragnących specjalizować się w jednej z dziedzin zarządzania, takich jak np. finanse, marketing czy zarządzanie personelem.
Program studiów Executive MBA w POU (podobnie jak wszystkich programów MBA akredytowanych przez Association of MBAs) jest programem ogólnym, przygotowującym do podejmowania skutecznych decyzji, do rozwiązywania wielowymiarowych problemów, do przewodzenia procesowi ciągłych zmian.
Generalnie program Executive MBA skierowany jest do właścicieli firm, członków zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz efektywnym zarządzaniu ludźmi; do menedżerów zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes; młodszych menedżerów dynamicznie rozwijających swoją karierę zawodową oraz do osób zarządzających firmami bez formalnego wykształcenia menedżerskiego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie, lekarze).
Od września 2013 program Executive MBA dostępny również w trybie mieszanym opartym na systemie e-learning. Oferta ta jest skierowana do osób mieszkających poza ośrodkami akademickimi takimi jak Kraków czy Warszawa. To również alternatywa dla osób często podróżujących oraz pracujących poza granicami kraju, co uniemożliwia im systematyczny udział w zajęciach realizowanych w siedzibie uczelni.

Czy studia MBA nadal cieszą się popularnością, czy też moda na MBA przemija?

Studia MBA to nie moda, lecz konieczny element w procesie rozwoju wyższej kadry kierowniczej. Programy te nadal cieszą się ogromną popularnością, gdyż nie mają alternatywy. Przekazywana w ich ramach wiedza i rozwijane umiejętności to wypadkowa kilkudziesięciu lat doświadczeń nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli biznesu. Tu wszystko jest po coś - czas trwania studiów, tryb nauczania, stosowane metody nauczania, kryteria kwalifikacji.

Albert Einstein powiedział kiedyś: „Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na uczelni - można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach."

Programy MBA, w szczególności Executive MBA to właśnie takie ćwiczenie umysłów studentów/menedżerów w dochodzeniu do unikalnych rozwiązań,

Czy studia MBA będą potrzebne w 2023 roku?

Zdecydowanie tak. W obecnym coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu organizacje chcące osiągnąć sukces rynkowy lub nawet utrzymać się na rynku muszą zbudować przewagę konkurencyjną, a tym samy muszą uzyskać trwałe uznanie konsumentów i pozostałych interesariuszy dla swych produktów i usług oraz akceptację podejmowanych działań. Oznacza to, że przewaga konkurencyjna jest raczej krótkim momentem niż trwałym stanem, a menedżerowie zmuszeni są do ciągłych wysiłków ukierunkowanych na jej budowę i utrzymywanie. Potrzebują zatem warunków, które umożliwią im wyjście poza utarte schematy. Takie warunki to właśnie programy MBA - dostarczają aktualnej wiedzy, umożliwiają wymianę doświadczeń z różnych dziedzin (a więc dają różne punkty widzenia) oraz dostarczają narzędzi do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Na ile ważna jest współpraca z zagraniczną uczelnią (uczelniami) przy organizacji studiów MBA?

Taka współpraca jest jednym z kluczowych elementów dobrych programów MBA. Pozwala bowiem na wymianę doświadczeń w zakresie zawartości merytorycznej programu, stosowanych metod dydaktycznych, sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów oraz wdrożonych systemów jakości. To także dostęp do kadry dydaktycznej oraz materiałów dydaktycznych partnera, co znacznie wzbogaca program. Nie do przecenienia jest również możliwość realizacji części programu w uczelni partnerskiej, z jej studentami, z możliwością nawiązywania międzynarodowych kontaktów prywatnych i biznesowych.

W ramach współpracy POU z Oxford Brookes University studenci mają możliwość realizacji jednego modułu w uczelni partnerskiej. Regularnie organizowane są również study tours podczas których studenci odwiedzają lokalne firmy oraz uczestniczą we wspólnych warsztatach. Celem tych wymian jest poznanie środowiska biznesowego w Polsce i w Wielkiej Brytanii oraz nawiązanie kontaktów ze studentami uczelni partnerskiej.

Ogromne znaczenie mają również posiadane akredytacje. POU jako pierwsza uczelnia w Polsce uzyskała akredytację Association of MBAs - zewnętrznej, niezależnej instytucji zrzeszającej najlepsze uczelnie biznesowe na świecie.
Dzisiaj akredytacja Association of MBA stanowi globalny standard dla wszystkich, programów MBA, DBA oraz MBM. Obecnie akredytację programów biznesowych posiada ponad 200 szkół biznesu w ponad 70 krajach. Jednocześnie AMBA to jedyne profesjonalne stowarzyszenie łączące studentów i absolwentów MBA, akredytowane szkoły biznesu i pracodawców w ponad 110 krajach. Dzięki centrum badawczemu Lab Evidence & Ideas, AMBA śledzi również globalne trendy i nowe idee w edukacji biznesowej, co przekłada się na jakość akredytowanych programów.

Dla uczelni akredytacja Association of MBAs jest certyfikatem światowej jakości i profesjonalizmu kształcenia. Dla studentów akredytacja jest gwarantem najwyższej jakości oferowanego programu MBA. Absolwenci MBA mają możliwość stania się członkami Association of MBAs, co oznacza przynależność do społeczności najlepiej wykształconych liderów biznesu, możliwość dołączenia do grupy ponad 9 tysięcy wspierających się członków klubu AMBA oraz pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej poprzez ułatwienie wyboru i dostępu do najlepszych firm rekrutacyjnych i szkoleniowych na świecie. Pracodawcy zatrudniający absolwentów programów MBA z akredytacją Association of MBAs mają gwarancję, że osoby te otrzymały edukację biznesową na najwyższym poziomie i mogą być porównywani z najlepszymi w swoich dziedzinach.

Czy bieżąca sytuacja ekonomiczna wpływa na studia MBA?

Zdecydowanie tak. W ostatnich latach można było zauważyć zmniejszające się zaangażowanie firm w finansowanie lub współfinansowanie programów MBA realizowanych przez pracowników. Z drugiej jednak strony trudna sytuacja ekonomiczna, której konsekwencją jest również trudna sytuacja na rynku pracy, spowodowała zwiększenie liczby menedżerów decydujących się na samodzielne finansowanie studiów. Pokazuje to, że dyplom MBA stanowi ogromne wsparcie dla rozwoju kariery zawodowej i wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Nierzadko dla menedżerów studia EMBA to czas na opracowanie koncepcji i rozpoczęcie własnego biznesu. Zauważamy również coraz większe zainteresowanie ze strony właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, dla których podjęcie studiów MBA ma na celu zdobycie zintegrowanej wiedzy, holistycznego spojrzenia na prowadzony biznes oraz inspiracji do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i narzędzia do ich wdrażania.

Co Pani myśli na temat możliwości podjęcia studiów MBA przez osoby, które ukończyły studia I stopnia (licencjat)? Kiedyś studia MBA były zarezerwowane tylko dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim.

MBA czyli Master of Business Administration to odpowiednik naszych studiów II stopnia (magisterskich) i do ich podjęcia wystarcza dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kluczowym kryterium jest natomiast doświadczenie zawodowe - jego długość oraz jakość. Doświadczenia uczestników oraz ich gotowość do dzielenia się nimi z pozostałymi studentami to fundament programów Executive MBA.

Czy studia Executive MBA dobrze przygotowują absolwentów do rynku pracy?

To zależy od programu. Dobre i skuteczne programy EMBA umożliwiają dogłębne zrozumienie środowiska biznesowego, w którym na co dzień funkcjonujemy. Pozwalają na trafne definiowanie strategii organizacji, której jesteśmy właścicielem, lub dla której pracujemy oraz jej (strategii) skuteczne wdrożenie. Uczą rozwiązywania problemów i podejmowania szybkich ale przemyślanych decyzji. Pokazują jak zabezpieczyć się przed ryzykiem ale też w jaki sposób zarządzać sytuacją kryzysową i (co bardzo rzadkie) jak uczyć się na popełnianych błędach.

Jakich wskazówek udzieliłaby Pani wszystkim przygotowującym się do rozpoczęcia studiów MBA?

Programy MBA w Polsce cieszą się dużym powodzeniem, a ich oferta jest coraz szersza. Niestety wraz z ilością programów idzie w parze spadek jakości. Programy różnią się nie tylko zawartością merytoryczną, trybem studiów oraz kryteriami przyjęć, ale także jakością zajęć, poziomem kadry dydaktycznej oraz warunkami w jakich prowadzone są zajęcia. Aby znaleźć dobry program należy sprawdzać akredytacje programów studiów, prowadzone przez niezależne instytucje oraz rekomendacje studentów i absolwentów MBA i Executive MBA.

Gdy już szkoła i program zostaną wybrane należy się przygotować na bardzo intensywny czas, gdyż łączenie życia zawodowego i rodzinnego z bardzo wymagającym programem MBA to ogromne wyzwanie. Jestem jednak przekonana, że po latach czas studiów będzie wspominany jako jeden z najciekawszych okresów w życiu, a znajomości i przyjaźnie zbudowane w tym czasie będą stanowiły ogromną wartość zarówno w kontekście życia prywatnego jak i zawodowego. Powodzenia!