dofinansowanie z EFS - International MBA in Strategy, Programme and Project Management - Politechnika Gdańska -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

International MBA in Strategy, Programme and Project Management - Politechnika Gdańska

dofinansowanie z EFS

Program MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Konkurs POKL/2.1.1/2010/S).

Dofinansowane projekty:

  • Studia Podyplomowe MBA - Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami - edycja II
  • UDA-POKL.02.01.01-00-128/10
  • Studia Podyplomowe MBA - Przywódca Strategiczny
    UDA-POKL.02.01.01-00-083/10

Założenia projektów:

W ramach każdej z dofinansowanych edycji wsparciem zostanie objętych: 20 osób - pracowników przedsiębiorstw z całej Polski pełniących funkcje menedżerskie średniego i wyższego stopnia oraz eksperckie, posiadających minimum 3-letni staż pracy, wyższe wykształcenie i biegłą znajomość języka angielskiego, które z własnej inicjatywy chcą podwyższyć kwalifikacja w zakresie zarządzania oraz nabyć umiejętności przywódcze.

Dofinansowane projekty zakładają, że zdobyta przez studentów wiedza i umiejętności menedżerskie przyczynią się do wzrostu ich pozycji zawodowej na rynku pracy i polepszenia jakości zarządzania. W konsekwencji pozycja firm na rynku, w których zatrudnieni są menedżerowie może wzrosnąć pozwalając jej na wejście w czas wzrostu gospodarki z silną marką. Przedsiębiorstwa, których pracownicy ukończą studia MBA w ramach dofinansowanych projektów będą mogły zaadoptować i wdrożyć międzynarodowe metodyki zarządzania strategicznego.

Beneficjent dotacji zadba również o równy dostęp do projektu pracowników małych firm zakładając, że liczba uczestników z tego sektora wyniesie min. 25%.

Dodatkowo zagwarantowany zostanie udział w projekcie min. 40% kobiet (proces rekrutacji zgodny z polityką równych szans w tym równości płci) co przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji między liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w studiach MBA. Organizacja zajęć dydaktycznych w postaci sesji czwartkowo-sobotnich lub piątkowo-niedzielnych przyczyni się do zniwelowania barier dostępu kobiet do studiów MBA i będzie sprzyjać pogodzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz znacząco wpłynie na możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród kobiet.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy EU