zasady rekrutacji - Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

Executive MBA - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia Executive MBA:

 • ukończone studia wyższe II stopnia (dyplom magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

2. Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • list motywacyjny w języku angielskim
 • pełne CV w języku angielskim
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • potwierdzona przez WSB lub notarialnie kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (35 x 45 mm)
 • ewentualnie kserokopia świadectwa zdania egzaminu językowego (TOEFL, FCE zdany po 2016 r., CAE, CPE, LCCI 3rd level, BEC Higher)
 • dowód przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto: Raiffeisen Bank Polska SA 95 1750 1019 0000 0000 0161 1828 z dopiskiem: Executive MBA.

3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Programu Executive MBA – pocztą lub osobiście oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną oraz egzamin.

Podstawą przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdany egzamin językowy. Kandydat wybiera zgodnie z preferencjami pisemną lub ustną formę egzaminu.

Opłaty

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (zobacz niżej)
 • opłata końcowa – 750 euro
 • czesne:

 Liczba rat

Wysokość czesnego (PLN)

1 rata

37 000 zł

2 raty roczne

39 000 zł : 2 x 19 500 zł

4 raty semestralne

41 000 zł : 4 x 10 250 zł

20 rat zjazdowych

43 000 zł : 20 x 2150 zł