organizacja studiów - MBA-SGH -> Portal o studiach executive MBA - Strona główna

Studia Executive MBA:

MBA-SGH

organizacja studiów

Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godz. 13.30-17.00, w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz wyjątkowo w niedziele (np. w przypadku gier symulacyjnych).

Oprócz udziału w zajęciach, studenci są zobowiązani do przygotowania: indywidualnych lub grupowych rozwiązań studiów przypadku, projektów indywidualnych lub grupowych oraz końcowej pracy - rozbudowanego projektu integrującego wiedzę z wielu dziedzin.
Stosowane metody nauczania to w szczególności:

  • wykłady,
  • studia przypadków,
  • prezentacje filmowe,
  • gry biznesowe i symulacje,
  • projekty badawcze: indywidualne i grupowe,
  • interakcja zespołowa,
  • ćwiczenia grupowe.

Każdy przedmiot kończy się zaproponowaną przez danego wykładowcę formą zaliczenia, która jest szczegółowo omówiona w konspekcie wykładu. Z reguły są to egzaminy lub projekty, prezentacje bądź analiza przypadków. Wykładowcy biorą pod uwagę aktywność słuchacza, jego indywidualną pracę i wkład w pracę grupy. Wszystkie elementy zaliczenia są oceniane i sumowane a wynik końcowy stanowi zaliczenie przedmiotu.

Minimum zaliczenia każdego wykładu/tematu to poziom 67 punktów (na 100 możliwych).